நவக்கிரகங்களின் தோஷம் பற்றி அறிய...

Surya Bhagavan Guru Bhagavan Raghu Bhagavan
Sukra Bhagavan Sani Bhagavan Sevvai Bhagavan